Verkoopovereenkomst voor rondleidingen/hotels

I- BETALINGEN Bij inschrijving dient minimaal 50% van de reserveringsprijs en het saldo uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de tour te zijn betaald. Als de opgegeven betalingen niet binnen de bovengenoemde termijnen zijn gedaan, wordt de reservering geannuleerd. In dit geval wordt 35% van de totale reissom aan de consument in rekening gebracht als vergoeding voor herroeping. Ayas Turizm aanvaardt en verbindt zich ertoe onder geen enkele omstandigheid creditcardgegevens met derden te delen.

II- ANNULERING - INTREKKING - WIJZIGINGEN

Let op: Aangezien de luchtvaartmaatschappijprogramma's niet kunnen worden geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, kan de reservering niet worden geannuleerd of terugbetaald.

1- Het reisbureau kan de reis 3 dagen voor de vertrekdatum annuleren wegens het niet inschrijven van het benodigde aantal passagiers of wegens overmacht, in welk geval de consument geen recht heeft op schadevergoeding.

2- a- Indien de consument tot 30 dagen voor aanvang van de reis annulering-wijziging aanvraagt, wordt het volledige bedrag gerestitueerd. In het geval dat de consument 29-21 dagen voor aanvang van de reis een annulering-wijziging aanvraagt ​​om een ​​andere reden dan het feit dat de Reservering is gedocumenteerd door een officieel rapport te verkrijgen van een volwaardig staatsziekenhuis, zal de consument of ziekte en overlijden van zijn/haar familieleden in de eerste graad die hun gewone bezigheid gedurende 10 dagen belemmeren, wordt 35% van de reissom in rekening gebracht.Hij stemt ermee in en verbindt zich ertoe het volledige bedrag aan Ayas Turizm te betalen, indien er minder dan 20 dagen resteren .

b- Als de consument om welke reden dan ook het Vroegboekkorting-product dat tijdens de kortingsperiode is gekocht, wil annuleren, stemt hij/zij ermee in en verbindt hij zich ertoe de volledige reiskosten aan Ayas Turizm te betalen.

c- Gasten die een vroegboekingsverzekering hebben, hebben het recht om hun hotelreserveringen 72 uur voor de incheckdag te annuleren.De verzekering wordt niet geannuleerd en de premie wordt niet gerestitueerd. Out-of-scope gevallen; Oorlog of oorlogsbewegingen, revoluties, opstanden, opstanden en soortgelijke situaties als gevolg van interne ongeregeldheden, terroristische incidenten, epidemieën en wijdverbreide ziekten, aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen, natuurrampen.

d- Voor de gasten en reserveringen die geen VROEGBOEKINGSVERZEKERING hebben, is clausule (b) in de contractvoorwaarden ANNULERING-DISCLAIMER-CHANGE geldig.

e-consument; Indien hij, om welke reden dan ook, de datum van het voordelige vroegboekingsproduct dat hij tijdens de voordelige verkoopperiode heeft gekocht, wil wijzigen, gaat hij ermee akkoord dat de reservering zonder korting wordt gewijzigd tegen de catalogusprijzen die gelden op de datum van de aanvraag.

3- Indien de consument niet schriftelijk meldt dat hij zal deelnemen aan de reis, waarvan hij het begin heeft gemist, heeft het reisbureau het recht om alle namens de consument gemaakte reserveringen na 24 uur te annuleren. Bij dergelijke annuleringen vindt geen restitutie plaats aan de consument.

4- Overmacht: Indien ongunstige weersomstandigheden, wegblokkade, staking, terrorisme, oorlog, kans op oorlog, onvoorspelbare technische problemen de start of voortzetting van de reis verhindert, wordt dit door de partijen als overmacht beschouwd. Ziektes en/of overlijden van de passagier of zijn/haar familieleden in de eerste graad die hun gewone bezigheid gedurende 10 dagen belemmeren, zijn ook overmacht.

5- Het reisbureau kan de aangekondigde of aangemelde reizen geheel of gedeeltelijk annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de reis, wanneer het dit nodig acht. Binnen dezelfde periode kunnen de naam van het hotel in het kader van de reis, transportvoertuigen en hun vertrekplaatsen, de volgorde van bezoeken van de plaatsen die in het programma zijn vermeld en als te bezoeken plaatsen worden weergegeven, worden gewijzigd. Als de consument deze wijzigingen en annuleringen niet accepteert, heeft hij het recht om de reservering te annuleren en een volledige terugbetaling van de betaalde prijs te krijgen. De consument heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

III- ALGEMENE BEPALINGEN

1- De consument die aan de reis deelneemt, moet 2 koffers bij zich hebben, niet groter dan 50 cm x 70 cm, voor alle soorten reizen, en 15 kg voor vliegtuigreizen. het recht hebben om bagage te nemen en te brengen. Alle verantwoordelijkheden van de koffers en hun inhoud berusten bij hun eigenaren.

2- Artikelen die ruiken, vloeien, ontvlambare of explosieve eigenschappen hebben of hinder veroorzaken voor het milieu, snij-, piercing- en vuurwapens en alle soorten dieren zijn niet toegestaan ​​in voertuigen en accommodatiefaciliteiten zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Reisbureau. Het hebben van een identiteitsbewijs of vergunning verandert niets aan de situatie.

3- In geval van verlies of beschadiging van de bagage of eigendommen van de consument, in geval van ERNSTIG DEFECT van het personeel van het Reisbureau, de totale kosten van de reis, ongeacht de materiële en morele waarde van de verloren of beschadigde bagage of de goederen of de bezittingen daarin, en andere eigenschappen en kenmerken 1/2 van het deel wordt door het reisbureau aan de consument betaald als materiële en morele compensatie voor de verloren eigendommen en koffer. Het Reisbureau is verantwoordelijk voor alle soorten verlies, beschadiging en diefstal van de goederen, die door de consument schriftelijk zijn aangegeven, samen met hun waarde, ten hoogste tot de vervoerskosten van de reis.

4- VISA PROCEDURES zijn niet inbegrepen in de aangekochte dienst. Het reisbureau verplicht zich niet tot het verkrijgen van een visum.

5- Kennisgevingen van mogelijke annuleringen van reizen van het reisbureau kunnen aan elke consument afzonderlijk worden gedaan, of in het algemeen via advertenties in de Turkse editie van 2 kranten met een hoge oplage.

6- Het Reisbureau is verantwoordelijk voor de wijzigingen in het door de consument gekochte reisprogramma na aanvang van de reis. Het reisbureau kan de consument compenseren voor duidelijke wijzigingen die in het nadeel zijn van de consument of beschadigd zijn, in overeenstemming met de bepalingen van het TÜRSAB HATAY SCHEDULE tijdens of na de reis, evenals een vergoeding met aanvullende diensten die tijdens de reis aan de consument worden verleend, die zijn niet bij de prijs inbegrepen. . Door de aankoop, het gebruik of het verbruik van aanvullende of vervangende diensten door de consument vervalt het recht van de consument op terugbetaling en schadevergoeding.

7- Als de consument de reis verlaat op grond van gebrekkige dienstverlening, moet hij de reisbureauautoriteit en het hotel waar hij verblijft schriftelijk en met redenen omkleed mededelen dat hij de reis heeft verlaten. Anders wordt de consument geacht de tour niet te hebben verlaten en wordt hij geacht de dienst te hebben ontvangen en gebruikt.

8- Het gebruik door de consument van het tourprogramma dat hij/zij heeft gekocht tot het einde, ondanks de klacht, elimineert zijn/haar recht op compensatie zoals vervangende service en prijsterugbetaling met betrekking tot de geklaagde problemen.

9- De bepalingen van dit contract, gesloten tussen het Reisbureau en de consument tijdens de registratie, zijn gelezen door de consument, en hij heeft de registratie aangevraagd en aanvaard namens de andere personen aan wie hij heeft meegedeeld dat hij zal deelnemen aan de dezelfde reis met hem, onder dezelfde voorwaarden.

10- Consument(en) die niet zijn ondertekend in het contract maar die deelnemen aan de reis die onderworpen is aan het contract, rechtszaken en procedures met betrekking tot de reis waaraan ze hebben deelgenomen en tegen het reisbureau van de consument(en) aan wie ze hebben toegewezen zich namens hen registreren, en de betaling van het Reisbureau aan de consument anders dan de zaken die in dit contract zijn vermeld, of als deze een vergoeding moet betalen, is het verhaalsrecht voorbehouden voor het teveel betaalde door het Reisbureau aan de consument(en) ) die het contract heeft ondertekend. Zelfs als ze niet hebben getekend, hebben de consumenten die aan deze tour deelnemen kennis genomen van de voorwaarden van dit contract, dat geldig zal zijn tussen de partijen, vanwege de catalogus en advertenties, en hebben ze aanvaard om deel te nemen aan de tour onder de voorwaarden van dit contract .

11- Het Reisbureau treedt op als tussenpersoon voor de consumenten die deelnemen aan de reis, het hotel, de vervoerders en allerlei derde partijen en rechtspersonen die andere diensten met betrekking tot de reis verlenen. Om deze reden, in strijd met de afspraken die zijn gemaakt tussen het Reisbureau en de instellingen die het vervoer verzorgen van de consumenten die zich met hun aanvraag voor de reis hebben aangemeld; Voertuigen die niet op het vertrekpunt zijn op de tijden die in hun schema staan, allerlei vertragingen en storingen van land-, lucht- en zeevoertuigen, mist, storm, type en allerlei weersomstandigheden, wegbelemmeringen, wijzigingen in wegroutes en routes , stakingen, terrorisme, oorlog, kans op oorlog Door overmacht of soortgelijke redenen, de schuld van de persoon die het vervoermiddel gebruikt, persoonlijke fouten van derden of onvoorziene technische problemen, ongevallen met materiële en morele schade, gebrekkige of gebrekkige diensten van accommodatiefaciliteiten, is Reisbureau geen exploitant in de 1e graad. Partijen weten dat ze geen verantwoordelijkheid hebben en dat ze niet direct verantwoordelijk zijn zoals de hoofddader. Om deze reden zal het Reisbureau niet aansprakelijk zijn jegens de consument zoals de hoofdveroorzaker, maar verschuldigd zijn. In het geval van dergelijke storingen en ongevallen zal de consument eerst zijn materiële en morele eisen van de hoofddader gaan eisen en innen, en in gevallen waarin hij zijn vorderingen niet volledig van de hoofdveroorzaker kan krijgen, kan hij een beroep doen op de Reisbureau vanwege het principe van risicoaansprakelijkheid. Het Reisbureau is jegens haar klanten aansprakelijk voor het bedrag dat niet kan worden geïnd bij de hoofddaders.

12- In zaken die niet in dit contract zijn beschreven, internationale contracten, waaronder 1618 SY., 4077 SY., 4288 SY., 2634 SY., IATA, IHA, UFTAA Verdragsbepalingen, burgerluchtvaartrecht, VK, TTK., Turkije en deze statuten , verordeningen, circulaires en communiqués uitgegeven in overeenstemming met de internationaal aanvaarde Frankfurter Table, zullen de bepalingen van het TÜRSAB Hatay-schema dat in Turkije wordt toegepast, worden toegepast. Dit voucher- en pakketreiscontract, dat in twee exemplaren tussen de partijen is uitgegeven, is opgesteld, gelezen, gecontroleerd en aanvaard door de autoriteiten van de partijen, samen met al zijn bijlagen. De partijen hebben hun verbintenissen en handelingen wederzijds aanvaard en bevestigd door ze samen te ondertekenen. Hij aanvaardt en verbindt zich ertoe dat alle wettelijke verantwoordelijkheid bij hem ligt die aan de reis zal deelnemen en namens de klanten wiens namen in dit contract staan, tegenover de personen die hij bij volmacht heeft ondertekend namens deze voucher en de partij die de contract.

KLACHTEN OVER SERVICEDEFECT: In geval van defecte of defecte service is de TRSAB ARBITRAGE RAAD bevoegd.

SERVICE GARANTIE: Bij voldoende deelname en er is geen sprake van overmacht, heeft het bureau de bovengenoemde diensten aanvaard en toegezegd, onafhankelijk van de advertenties en gepubliceerde brochures, tegen de hierboven vermelde prijs. De partijen zijn onderling overeengekomen dat het bedrag van de terugbetaling aan de klant, in het geval dat het reisbureau de bovengenoemde schriftelijke verplichtingen gedeeltelijk of volledig niet nakomt, zal worden bepaald volgens de bepalingen van het TÜRSAB HATAY-SCHEMA .

OOK HEEFT DE SPECIFICATIE VAN DE TOUR DEELNAME VERTROUWELIJKHEID VOOR DE INFORMATIEPARTIJ VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST.

Het is verplicht om de duur van onze tour en de hotelaccommodatie op te geven als dag en nacht. Elk van onze gasten wordt geacht deze informatie te hebben geaccepteerd door deel te nemen aan de tour waarvan ze op de hoogte zijn.

Kinderkortingen kunnen alleen worden toegepast bij twee volwassenen.

Onze gids kan in de loop van het programma wijzigingen aanbrengen, mits het programma volledig wordt gerealiseerd. Onze reizen zijn één geheel met hotel-, bus-, vliegtuigtourprogramma en gidsdiensten en kunnen niet afzonderlijk worden beschouwd.

Kinderen van 0-6 jaar mogen geen bedden krijgen in hotelaccommodaties.

Er zijn geen kosten voor kinderen in de leeftijd van 00-1,99 op Bus Tours. Indien voor kinderen een zitplaats in de bus wordt aangevraagd, geldt de prijs voor kinderen van 02-06 jaar.

In driepersoonskamers is het 3e bed mogelijk niet zo comfortabel als een normaal bed. Afhankelijk van de situatie kan het hotel onze gasten een uitschuifbaar bed of een slaapbank geven.

Elke persoon ouder dan 2 jaar is verplicht plaats te nemen in de bus.

Vervoer, accommodatie, uitstapjes etc. worden niet gebruikt in de tour. Rechten kunnen niet worden gerestitueerd.

Zitplaatsen kunnen niet worden beloofd op het moment van reservering. Stoelnummers worden bepaald op volgorde van de reserveringsdatum. Gasten die de tour vroeg kopen, mogen voorin zitten.

Geleidelijke prijsaanvraag is geldig op alle tours. Naarmate de bezetting van de tours toeneemt, stijgen ook de tourprijzen. Bij prijswijzigingen na de aankoopdatum kan de gast geen aanspraak maken op het verschil.

In Airplane Tours, Ayas Turizm, afhankelijk van de dichtheid en zonder het programma te verstoren; behoudt zich het recht voor om de luchthaven, luchtvaartmaatschappij en vluchttijd te wijzigen. In het geval van luchthavenwijzigingen, moet Ayas Turizm haar gasten een gratis pendeldienst aanbieden.

Extra Tours vertrekken afhankelijk van het aantal personen. Indien een extra rondleiding niet doorgaat, heeft de gast geen recht op vergoeding. In dit geval draagt ​​Ayas Turizm geen verantwoordelijkheid. Extra Tour prijzen zijn onderhevig aan verandering. In dit geval wordt rekening gehouden met de datum waarop de tour vertrekt, niet de datum waarop de gast de tour heeft gekocht. De extra tourprijs voor de tourperiode is geldig. De gast accepteerde dit en kocht de tour.

De uren gespecificeerd in het tourprogramma zijn berekend op basis van normale weers- en wegomstandigheden, en Ayas Turizm is niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen en de gast heeft geen recht op compensatie.

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in touraccommodatiegebieden en hotels, op voorwaarde dat ze voldoen aan dezelfde normen volgens de dichtheid. Alle kamers zijn gemaakt door hotelfunctionarissen en Ayas Turizm heeft geen sancties met betrekking tot de kwestie.

Accommodatie in de Weekend Accommodatie Tours heeft de normen van stadshotels. Het is niet verplicht om lokaal eten te hebben in de hotels, het dient als een vast menu of als open buffet.

Vanwege de intensiteit van het programma tijdens de rondleidingen, geldautomaat, wisselkantoor, etc. Aangezien het niet altijd mogelijk is om het te vinden, is het handig dat onze gasten voorbereid zijn op deze situatie.

Voor de lunch zijn er lokale economische menu's samengesteld. In groepen verdeelde tafels worden gebruikt voor lunch en diner, afhankelijk van de dichtheid van de regio.

Ayas Turizm is niet verantwoordelijk voor tours die vanwege weersomstandigheden niet voor of tijdens de tour kunnen worden gemaakt.

Het minimum aantal deelnemers voor de verplaatsing van de tour is voorzien als 16. Ayas Turizm behoudt zich het recht voor om de tour te annuleren als er niet voldoende quorums zijn, op voorwaarde dat de tour 3 dagen van tevoren wordt gemeld.

In geval van annulering van de tour, moet Ayas Turizm de annulering persoonlijk op de hoogte stellen. Er is geen recht op schadevergoeding vanwege de juridische procedure.

Zorg ervoor dat u al uw eigendommen meeneemt wanneer u de voertuigen en hotels verlaat die we tijdens de reis gebruiken, Ayas Turizm is niet verantwoordelijk voor uw verloren eigendommen.

Onze gasten die zich hebben aangemeld voor de tour hebben het recht om tot 30 dagen van tevoren kosteloos te annuleren. Als de tourdatum minder dan 30 dagen is, wordt een boete van 30% toegepast en als er 20 dagen of minder zijn, wordt een boete van 100% toegepast. De deelnemer moet het rapport (ondertekend door de hoofdgeneesheer) van de staatsziekenhuizen in Turkije overleggen, dat samen met het annuleringsverzoek wordt ingediend.

OVER ANNULERING RESTITUTIE VERZEKERING PAKKET EN VERPLICHTE REISVERZEKERING

Annulering restitutie verzekering pakket; Vanaf de dag van de tour; Het biedt een onvoorwaardelijke 100% ononderbroken terugbetalingsgarantie in geval van annulering of wijziging tot 72 uur (3 dagen) van tevoren. Verzekeringsvergoeding voor tours met accommodatie is 100 TL per persoon.

Verplichte reisverzekering; Het wordt gratis aan al onze gasten verstrekt door ons bureau. Het dekt het faillissement van het agentschap of de onmogelijkheid om pakketreizen aan te bieden om welke reden dan ook. Het is geen ziektekostenverzekering en dekt geen behandelingskosten. (Private ziektekostenverzekering zijn privé-uitgaven voor de gast)

TE GEBRUIKEN VOERTUIGEN VOLGENS HET AANTAL PERSONEN

Bussen: Gebruikt voor 32 - 54 persoonsnummers. Mercedes Travego/Tourismo, Neoplan Cityliner/Tourliner, Temsa Safir/Marathon, Man Fortuna

Midibussen: Gebruikt voor 20 - 31 persoonsnummers. Isuzu Turkoois, Otokar Mega

Minibussen: Gebruikt voor maximaal 19 personen. VW Crafter, Mercedes Sprinter

Alle gasten worden geacht de Tour te hebben verkocht door de bovengenoemde items te accepteren.

ONZE TOERPROGRAMMA'S WORDEN BEREID VOLGENS CONSUMENTENWET NR 6502.

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}