Verkoopovereenkomst op afstand

 INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 

1. PARTIJEN

Deze overeenkomst is ondertekend tussen de volgende partijen in het kader van de onderstaande voorwaarden.

 

'KOPER' ; (hierna "KOPER" genoemd in het contract)

 

VOORNAAM ACHTERNAAM:

ADRES:

 

'VERKOPER'; (hierna "VERKOPER" genoemd in het contract)

 

VOORNAAM ACHTERNAAM:

ADRES:

 

Door dit contract te accepteren, aanvaardt de KOPER op voorhand dat als het onderwerp van het contract de bestelling goedkeurt, hij verplicht is om de prijs van de reservering en de eventuele extra kosten, zoals extra aanvraagkosten en belasting, te betalen. en dat het over deze kwestie is geïnformeerd.

 

2. DEFINITIES

 

Bij de toepassing en interpretatie van dit contract zullen de onderstaande voorwaarden de schriftelijke verklaringen ertegen uitdrukken.

 

MINISTER: Minister van Douane en Handel,

MINISTERIE: Ministerie van Douane en Handel,

WET: wet op consumentenbescherming nr. 6502,

REGLEMENT: Regeling overeenkomsten op afstand (RG:27.11.2014/29188)

SERVICE: het onderwerp van een consumententransactie anders dan de levering van goederen die zijn gedaan of beloofd zijn te worden gedaan in ruil voor een vergoeding of voordeel,

 

VERKOPER: Het bedrijf dat goederen aanbiedt aan de consument in het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten of namens of namens de leverancier handelt,

KOPER: de natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst verwerft, gebruikt of er baat bij heeft voor commerciële of niet-professionele doeleinden,

 

SITE: De website van de VERKOPER,

BOEKER: De natuurlijke of rechtspersoon die via de website van de VERKOPER een evenement of dienst aanvraagt,

PARTIJEN: VERKOPER en KOPER,

OVEREENKOMST: Dit contract gesloten tussen de VERKOPER en de KOPER,

GOEDEREN of SERVICE: Het verwijst naar de roerende goederen die onderhevig zijn aan winkelen en de software, geluid, beeld en soortgelijke immateriële goederen of diensten die zijn voorbereid voor gebruik in de elektronische omgeving.

 

3. ONDERWERP

 

Deze overeenkomst dekt de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6502 betreffende de bescherming van de consument en de verordening inzake overeenkomsten op afstand, met betrekking tot de verkoop en uitvoering van de serviceprijs, de kwalificaties en verkoopprijs van die hieronder worden gespecificeerd, die de KOPER een elektronische reservering heeft gemaakt via de website van de VERKOPER.

 

De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn de verkoopprijs. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode zijn aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.

 

4. VERKOPERSINFORMATIE

 

Titel : Ayas İsos Turizm Seyehat Automotive Trade Limited Company (Ayas Turizm)

Adres : Kurtuluş Mahallesi 1432 Sokak No 1/A Iskenderun/HATAY

Telefoon: +90 326 617 67 17

Telefax: +90 326 617 67 27

E-mail: info@ayasisostravels.com

 

5. RESERVERINGSINFORMATIE KOPER

 

Boeker

Adres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam

 

6. INSTITUTIONELE INFORMATIE VAN DE RESERVERINGSPERSOON, INDIEN VAN TOEPASSING

 

Bedrijfstitel indien naam/achternaam

Adres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam

 

7. INFORMATIE OVER DE DIENST ONDERWORPEN AAN DE OVEREENKOMST

 

1. De basiskenmerken van de dienst (type, aantal, merk/model, aantal, duidelijke en juiste informatie, duidelijke en duidelijke informatie) worden gepubliceerd op de website van de VERKOPER. Als de actie door de verkoper wordt georganiseerd, kun je tijdens de actie/korting/het evenement de basisfuncties van de betreffende dienst bekijken. Het is geldig tot de datum van de actie / korting / evenement.

 

7.2. De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn de verkoopprijs van de dienst. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze worden bijgewerkt en gewijzigd. Prijzen die voor een bepaalde periode zijn aangekondigd, zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.

 

7.3. De verkoopprijs van de gecontracteerde dienst, inclusief alle belastingen, wordt hieronder weergegeven.

 

Dienstbeschrijving

Aantal personen

Eenheid prijs

Subtotaal

(Inclusief BTW)

 

Bedrag reserveringsbelasting Totaal:

 

Betalingsmethode en abonnement

Webadres van leverancier

Aantal te bezorgen personen

Factuurgegevens

Adres van ontvanger

Reserveringsdatum

bezorgdatum

Leveringsmethode

 

7.4. De kosten van alle transacties voor de inhoud van de dienst zijn voor rekening van de KOPER.

 

8. FACTUURINFORMATIE

 

Naam/Achternaam/Titel

Adres

Telefoon

Fax

E-mail/gebruikersnaam

Factuurlevering: De factuur wordt bij elke reservering als online factuur bezorgd op het e-mailadres van de personen/instellingen die de reservering maken, via een automatisch online verzendsysteem.

 

9. ALGEMENE BEPALINGEN

 

9.1. De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij de voorlopige informatie over de kwalificaties, verkoopprijs, betalingswijze en levering van de dienst die onder het contract valt op de website van de VERKOPER heeft gelezen en dat hij op de hoogte is en de nodige bevestiging geeft in de elektronische omgeving. KOPER; Bevestiging van de voorbereidende informatie in elektronische omgeving, het e-mailadres dat door de VERKOPER aan de KOPER moet worden verstrekt voordat de overeenkomst voor verkoop op afstand wordt gesloten, de basiskenmerken van de geboekte diensten, de prijs van de diensten inclusief belastingen, en de betalingsinformatie op een nauwkeurige en volledige manier wordt aanvaard, opgegeven en vastgelegd.

 

9.2. Elke dienst die onder het contract valt, staat op de website, afhankelijk van de afstand tot de woonplaats van de KOPER, op voorwaarde dat deze de wettelijke termijn van 30 dagen niet overschrijdt.Een kopie wordt automatisch gekopieerd en afgeleverd bij de persoon en/of organisatie op het door de KOPER opgegeven e-mailadres of de KOPER binnen de in het voorafgaande informatiegedeelte vermelde termijn. Indien de dienst niet binnen deze termijn aan de KOPER kan worden geleverd, behoudt de KOPER zich het recht voor om het contract te beëindigen.

 

9.3. De VERKOPER verbindt zich ertoe om de gecontracteerde service volledig te leveren, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de reservering, en met garantiedocumenten, gebruikershandleidingen, indien aanwezig, met de informatie en documenten die nodig zijn voor de taak, en om het werk uit te voeren in overeenstemming met de normen, in overeenstemming met de normen, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, vrij van alle soorten gebreken, aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe om voorzichtig en vooruitziend te handelen, de kwaliteit van de dienstverlening te behouden en te verhogen, de nodige zorg te betrachten en aandacht tijdens de uitvoering van het werk. Dit onderwerp wordt geacht hetzelfde te zijn voor online verkoop of reserveringen.

 

9.4. De VERKOPER kan een andere dienst van gelijke kwaliteit en prijs leveren door de KOPER hiervan op de hoogte te stellen en diens uitdrukkelijke goedkeuring te verkrijgen, voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt.

 

9.5. De VERKOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat als de uitvoering van de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, als hij zijn verplichtingen uit hoofde van het contract niet kan nakomen, hij de consument hiervan binnen 3 dagen na de datum van kennisname schriftelijk op de hoogte zal stellen en zal retourneren de totale prijs binnen 14 dagen aan de KOPER.

 

9.6. De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dit contract elektronisch te bevestigen voor de uitvoering van de contractuele dienst, en dat als de contractuele dienstvergoeding om welke reden dan ook niet wordt betaald en/of geannuleerd in de bankgegevens, de verplichting van de VERKOPER om de contractuele dienst loopt af.

 

9.7. In het geval dat de contractservicevergoeding niet aan de VERKOPER wordt betaald door de betreffende bank of financiële instelling, als gevolg van het oneerlijke gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegde personen nadat de service waarop het contract betrekking heeft naar de KOPER is verzonden of de persoon en/of organisatie op het door de KOPER opgegeven e-mailadres, kan de KOPER het contract opzeggen.Hij aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe de betreffende dienst binnen 3 dagen op kosten van de VERKOPER aan de VERKOPER terug te bezorgen.

 

9.8. De VERKOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe de KOPER op de hoogte te stellen als het voorwerp van het contract niet binnen de serviceperiode kan worden geleverd als gevolg van overmachtsituaties die zich buiten de wil van de partijen ontwikkelen, onvoorspelbaar zijn en de uitvoering van de overeenkomst verhinderen en/of vertragen. schulden van de partijen. De KOPER heeft ook het recht om van de VERKOPER te eisen dat hij de reservering annuleert, de dienst die het voorwerp uitmaakt van het contract vervangt door zijn precedent, indien van toepassing, en/of de uitvoeringstermijn uitstelt totdat de belemmerende situatie is verdwenen. In geval van annulering van de reservering door de KOPER, wordt het bedrag van de dienst binnen 14 dagen contant aan de KOPER betaald. Bij de door de KOPER per creditcard gedane betalingen wordt het servicebedrag binnen 14 dagen na annulering van de reservering door de KOPER teruggestort op de desbetreffende bank. Het kan gemiddeld 2 tot 3 weken duren voordat de KOPER het bedrag dat door de VERKOPER op de creditcard is teruggestort, door de bank op de rekening van de KOPER terugbetaalt.

 

9.9. Communicatie, marketing, kennisgeving en communicatie via brief, e-mail, sms, telefoongesprek en andere middelen van het adres van de VERKOPER, het e-mailadres, vaste en mobiele telefoonlijnen en andere contactgegevens die door de KOPER zijn opgegeven in het registratieformulier op de site of later door hem bijgewerkt, heeft het recht om de KOPER voor andere doeleinden te bereiken. Door dit contract te aanvaarden, aanvaardt en verklaart de KOPER dat de VERKOPER de bovengenoemde communicatieactiviteiten mag uitvoeren.

 

9.10. De KOPER zal de gecontracteerde dienst controleren alvorens deze te ontvangen; ontvangt de service door de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden te accepteren. De ontvangen service wordt als passend beschouwd. De verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig beschermen van de service na levering ligt bij de KOPER. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, dient geen gebruik te worden gemaakt van de dienst. De factuur dient geretourneerd te worden.

 

9.11. Als de KOPER en de creditcardhouder die tijdens de bestelling is gebruikt niet dezelfde persoon zijn, of als er een beveiligingslek wordt ontdekt met betrekking tot de creditcard die bij de reservering is gebruikt voordat de dienst aan de KOPER wordt verleend, zal de VERKOPER de identiteit en het informatie van de creditcardhouder van de creditcard die bij de bestelling van de vorige maand is gebruikt.Hij kan de KOPER vragen om het afschrift of een brief van de bank van de kaarthouder waarin staat dat de creditcard hem toebehoort. De reservering wordt bevroren totdat de KOPER de informatie/documenten verstrekt waarop het verzoek betrekking heeft, en als aan de bovengenoemde eisen niet binnen 24 uur wordt voldaan, heeft de VERKOPER het recht om de bestelling te annuleren.

 

9.12. HAAGDOORNI verklaart en verbindt zich ertoe dat de persoonlijke en andere informatie die door de VERKOPER wordt verstrekt tijdens het inschrijven op de website waarheidsgetrouw is, en dat de VERKOPER alle schade als gevolg van de onwaarheid van deze informatie onmiddellijk zal vergoeden, na eerste kennisgeving aan de VERKOPER, in contanten en volledig.

 

9.13. De KOPER aanvaardt en verbindt zich ertoe om vanaf het begin de bepalingen van de wettelijke wetgeving na te leven en deze niet te schenden bij het gebruik van de website van de VERKOPER. Anders binden alle wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden de KOPER volledig en exclusief.

 

9.14. De KOPER mag de website van de VERKOPER niet gebruiken op een manier die de openbare orde verstoort, de openbare zedelijkheid schendt, anderen stoort en lastigvalt, voor een onwettig doel, inbreuk maakt op de materiële en morele rechten van anderen. Bovendien mag het lid zich niet inlaten met activiteiten (spam, virus, trojaans paard, enz.) die het gebruik van de diensten voor anderen verhinderen of bemoeilijken.

 

9.15 uur Op de website van de VERKOPER kunnen links naar andere websites en/of andere inhoud die niet onder de controle van de VERKOPER staat en/of eigendom zijn van en/of beheerd worden door andere derden, worden verstrekt. Deze links zijn bedoeld om de KOPER gemakkelijk te kunnen oriënteren en ondersteunen geen enkele website of de persoon die deze site beheert, en vormen geen enkele garantie voor de informatie op de gelinkte website.

 

9.16. Het lid dat een of meer van de artikelen vermeld in dit contract schendt, zal persoonlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor deze schending en zal de VERKOPER vrijwaren van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze schendingen. Bovendien; In het geval dat het incident vanwege deze overtreding wordt verwezen naar het juridische veld, behoudt de VERKOPER zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van het lid wegens niet-naleving van de lidmaatschapsovereenkomst.

 

10. HERROEPINGSRECHT

 

10.1. KOPER; Indien de overeenkomst op afstand betrekking heeft op de verkoop van diensten, de reservering zelf of de persoon/organisatie op het opgegeven e-mailadres, heeft de VERKOPER het recht om binnen 14 (veertien) dagen na de datum van verzending de overeenkomst te herroepen contract door elke wettelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid te weigeren en zonder opgaaf van reden te kunnen gebruiken. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot dienstverlening gaat deze termijn in op de datum van ondertekening van het contract. Voor het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend in de dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst is begonnen met instemming van de consument. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht zijn voor de VERKOPER. Door deze overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt de KOPER op voorhand dat hij op de hoogte is gebracht van het herroepingsrecht.

 

10.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de VERKOPER binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk per aangetekend schrijven, fax of e-mail op de hoogte worden gebracht en mag de reservering niet worden gebruikt in het kader van de bepalingen van de "Diensten waarvoor het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend" geregeld in dit contract. Als dit recht wordt uitgeoefend,

 

a) De factuur van de reservering die is afgeleverd aan de 3e persoon of de KOPER, (Als de factuur van de te retourneren reservering zakelijk is, moet deze worden verzonden met de retourfactuur die door de instelling is afgegeven bij het retourneren. Bestelling retourneert waarvan de factuur is afgegeven namens de instellingen kan niet worden voltooid tenzij een RETOURFACTUUR wordt afgegeven.)

 

b) Retourformulier,

 

c) Reserveringen die worden terugbetaald, moeten volledig en op tijd worden gemaakt.

 

d) De VERKOPER is verplicht om de totale prijs en de documenten die de KOPER in de schulden hebben gestoken, uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping aan de KOPER terug te geven en de terugbetaling binnen 20 dagen te ontvangen.

 

e) Als er een verandering is in de waarde van de service als gevolg van de fout van de KOPER of als de terugkeer onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht om de schade van de VERKOPER te vergoeden tegen het tarief van de fout van de KOPER. De KOPER is echter niet verantwoordelijk voor de wijzigingen die optreden als gevolg van het juiste gebruik van de reservering of dienst binnen de herroepingstermijn.

 

f) In geval van onderschrijding van het door de VERKOPER vastgestelde actielimietbedrag als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht, wordt het kortingsbedrag dat in het kader van de campagne is gebruikt, geannuleerd.

 

11. DIENSTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HERROEPINGSRECHT

 

Wegwerpdiensten bereid op verzoek van de KOPER of duidelijk in overeenstemming met zijn persoonlijke behoeften en die niet geschikt zijn voor teruggave, slechte weersomstandigheden of reserveringen die vatbaar zijn voor verslechterende weersomstandigheden of die waarschijnlijk zullen verlopen, worden niet uitgevoerd door de KOPER nadat ze worden geleverd aan de KOPER, de reservering wordt niet geleverd Diensten die worden gemengd met andere diensten nadat ze zijn verwerkt en die vanwege hun prestaties niet kunnen worden gescheiden Op rekeningen met betrekking tot tijdschriften zoals kranten en tijdschriften, behalve die welke worden geleverd onder het abonnement of websitelidmaatschapsovereenkomst, Diensten die onmiddellijk in de elektronische omgeving worden uitgevoerd of immateriële reserveringen en audio- of video-opnamen die onmiddellijk aan de klant worden geleverd, boeken, tijdschriften, digitale inhoud, softwareprogramma's, gegevensregistratie en gegevensIn het geval van opslag, in geval van vergetelheid, vertraging of een andere gespecificeerde reden door de KOPER, is het niet mogelijk om het te retourneren in overeenstemming met de verordening. Bovendien is het voor het verstrijken van het herroepingsrecht niet mogelijk om het herroepingsrecht uit te oefenen met betrekking tot de diensten die zijn gestart met instemming van de consument, volgens de verordening.

 

12. GEVAL VAN UITSTEL EN JURIDISCHE GEVOLGEN

 

De KOPER aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij rente zal betalen en aansprakelijk zal zijn jegens de bank in het kader van de kredietkaartovereenkomst tussen de bank van de kaarthouder en de bank in geval van wanbetaling in het geval van het uitvoeren van de betalingstransacties met een kredietkaart. In dat geval kan de betreffende bank juridische stappen ondernemen; kan de kosten en advocaatkosten die voortvloeien uit de KOPER vorderen, en in ieder geval, in het geval dat de KOPER in gebreke blijft vanwege zijn schuld, aanvaardt, verklaart en verbindt de KOPER zich ertoe dat hij de door de VERKOPER geleden schade zal betalen aan de vertraagde uitvoering van de schuld.

 

13. BEVOEGDE RECHTER

 

Klachten en bezwaren in geschillen die voortvloeien uit dit contract, consumentenproblemen in de woonplaats van de consument of waar de consument een transactie heeft gedaan, binnen de geldelijke limieten die in de onderstaande wet zijn gespecificeerd, zullen worden ingediend bij het scheidsgerecht of de consumentenrechtbank. Informatie over de geldlimiet vindt u hieronder:

 

Van kracht vanaf 28/05/2014:

 

a) Districtscommissies voor consumentenarbitrage in geschillen met een waarde van minder dan 2.000,00 (tweeduizend) TL, volgens artikel 68 van de wet op de consumentenbescherming nr. 6502,

 

b) Provinciale arbitragecommissies voor consumenten in geschillen met een waarde van minder dan 3.000,00 (drieduizend) TL,

 

c) In de provincies met grootstedelijke status worden geschillen met een waarde tussen 2.000,00 (tweeduizend) TL en 3.000,00 (drieduizend) TL ingediend bij de provinciale arbitragecommissies voor consumenten.

Deze Overeenkomst is gemaakt voor commerciële doeleinden.

 

14. DOELTREFFENDHEID

 

Wanneer de KOPER de betaling verricht voor de dienst die via de Site wordt geleverd, wordt hij geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard. De VERKOPER is verplicht om de nodige softwarevoorzieningen te treffen om bevestiging te verkrijgen dat dit contract door de KOPER op de site is gelezen en geaccepteerd voordat de reservering plaatsvindt.

 

VERKOPER:

 

KOPER:

 

DATUM:

Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}