YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ

İş Sürekliliği Politikası

Ayas Turizm bir kesinti, kriz veya felaket anında, kritik iş süreçlerinin ve servislerin sürekliliğinin sağlanması ve tüm iş süreçlerinin planlanan süreler içinde normal çalışma düzenine döndürülmesine yönelik planları hazırlamış ve uygulamaya almıştır.

İş Sürekliliği Politikası ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standardı ve ISO 27031 Bilgi ve İletişim Teknolojisi İş Sürekliliğine Hazır Olma Kılavuzunda belirtilen uygulama ilkelerini, müşteri sözleşmeleri ile belirlenen yükümlülükleri, İş Ortaklığı Sözleşmeleri yükümlülüklerini ve TC kanun ve mevzuat yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş Sürekliliği Yönetim Politikasının temel amacı herhangi bir kesinti anında, iş etki analizi ile tespit edilmiş kritik süreçleri ve varlıkları önceden belirlenmiş minimum sürelerde işlevsel hale getirmektir. Bu amaç doğrultusunda bir kesintiyi takiben ilk müdahale ve kurtarma stratejileri aşağıdaki maddeleri temel alacaktır.

  1. 1- Personeli korumak ve öncelikle can güvenliği ile ilgilenmek
  1. 2- Kritik süreç, bileşen ve varlıklar üzerindeki tehdit ve açıklıkların risk değerlendirmesi yapmak
  1. 3- Risk senaryolarına göre etkilenen süreç, bileşen ve varlıkları tanımlamak
  1. 4- Müdahale hızını arttırmak ve etkin karar sürecini uygulamak
  1. 5- Süreçleri ve operasyonları mümkün olabildiği kadar hızlı aktive etmek
  1. 6- İç ve dış iletişimi, medya ile iletişim dâhil yönetmek
  1. 7- Ayas İsos Turizm (Ayas Turizm) marka değeri ve şirket itibarına zarar verecek riskleri yönetmek
  1. 8- Paydaşlar arası ilişkileri yönetmek

Kritik iş süreçlerinin ve servislerinin devamlılığının sağlanması ve tüm iş süreçlerinin ve servislerin planlanan süreler dâhilinde ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, gereklilikler tedarikçi firmalar ile yapılan hizmet seviye sözleşmelerinde belirtilir. İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması, kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının arttırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitim, test ve tatbikat çalışmaları yürütülür.

Ayas İsos Turizm (AyasTurizm) Üst Yönetimi, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Kalite Politikası

Ayas Turizm; hizmet standartlarımızı sürekli yükselterek hizmet vermeyi, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, her çalışanın mümkün olan en güvenli koşulda çalıştığından emin olmayı, kendine amaç edinmiştir. Bu amacın bilincinde olarak;

  1. 1- Firmamızın tüm çalışanların katılımı ile gelişen ve değişen müşteri isteklerini, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde hizmet sunarak müşterilerimizi memnun etmek,
  1. 2- Yasalara, mevzuatlara tavizsiz uymak,
  1. 3- Kalite Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme sağlamak,
  1. 4-Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  1. 5- Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
  1. 6- Kaliteli hizmeti her zaman, zamanında ve rekabet edilebilir fiyata üretmek, en üst seviyedeki yöneticisinden, en alt seviyedeki çalışanına kadar tüm personelin ortak çaba ve gayreti ile oluşturmak,
  1. 7- Kaliteli, verimli ve ekonomik hizmeti sunacak teknoloji ve sistemleri sürekli olarak takip etmek ve güncelleştirmek,
  1. 8- İşletmesinin, tüm kademelerinde çalışan personelinin niteliğine, sürekli eğitimine ve motivasyonuna önem vermek,
  1. 9- Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak ve şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite & Çevre yönetim sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.

Etik İhlal Bildirimi

Şirket bünyesindeki kayıpların ve suistimallerin önlenmesini sağlayan bir iletişim kanalı olan Etik İhlal Bildirimi, Etik Yönetimi sisteminin bir parçası olup; firmanın kurumsal kimliğinin korunmasını ve çalışanların iş hayatının kolaylaştırılmasını amaçlayan bir mekanizmadır.

Etik İhlal Bildirimi Formu İç yazılım mail gönderme örneğidir.

 

Adınız Soyadınız
E-posta adresiniz
Uyruğunuz
Cep Telefon Numarası

İlgili Birimler

İnsan Kaynakları         Misafir           Marka           Diğer Konular 

        ÖNEMLİ NOT : Jpg, doc formatlarında ve max 4 MB boyutunda verilerinizin olması gerekmektedir. Aksi halde maillerinizi yazılım sistemimiz alınmamış saymaktadır.

Ayas Turizm Etik İhlal Bildirimi; şirket çalışanları, denetçiler, danışmanlar, yetkili satış acenteleri, kurumsal müşteriler gibi Ayas Turizm ile işbirliği içinde görev yapan kişi ve kuruluşların yanı sıra misafirlerimizin; Ayas Turizm İş Etiği Kuralları’na uygun olmadığını düşündükleri konuları, çalışan davranışlarını ve uygulamaları Etik Kurulu’na iletebilmeleri için oluşturulmuştur. Ayas Turizm, profesyonel ve kişisel ilişkiler konularındaki çatışmaların çözümlenmesi, dürüst çalışma faaliyetlerinin sergilenmesi ve şirket bilgilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla işbu etik kurallarını uygular.

Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız, ihlal bildirimlerini e-posta ya da telefon hattı üzerinden yapabilirler.

 

 • Bilgi Güvenliği Politikası

  Ayas Turizm’in stratejik yönü ile uyumlu, Bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve temel bilgi güvenliği prensiplerinin tanımlaması amaçlanmaktadır.

  Kapsam

  Bilgi Güvenliği Politikasının kapsamı; Kapsam ve Sınırlar dokümanında tanımlanmış olan organizasyon ve bilgi değerleridir.

  Sorumluluklar

  Üst Yönetim

  Bilgi Güvenliği Politikası'nın kurum ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından, uygulanması için gerekli destek ve gözetimin sağlanmasından, politikanın en az yılda bir kez veya kurum politikasında değişiklik gerektirebilecek durumlarda gözden geçirilmesinden sorumludur. Üst yönetimi temsilen bu görevi BGYS Temsilcisi yapar Genel Müdüre tasdik ettirir.

  BGYS Temsilcisi

  Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin kurulmasından işletilmesi ve yönetilmesine dek her aşamada üst yönetime karşı sorumluluk üstlenen makam / kişidir.

  BGYS Ekibi

  Ayas İsos Turizm’in Üst yönetimi tarafından görevlendirilen BGYS ekibi, Bilgi Güvenliği Politikasının kurum ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından, uygulanması için gerekli destek ve gözetimin sağlanmasından, politikanın en az yılda bir kez veya kurum politikasında değişiklik gerektirebilecek durumlarda gözden geçirilmesinden sorumludur.

  Tüm Personel

  Bilgi Güvenliği Politikasının gereklerinin görev alanlarının gerektirdiği biçimde yerine getirilmesinden sorumludur.

  Tanımlar

  • BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • BGYS Ekibi: BGYS ekibi yönetimi temsil eden, BGYS 'nin başarılı biçimde sürdürülebilmesi için sorumluluğu üstlenen ve gözetimini sağlayan organizasyondur.
  • BGYS İç Denetçisi: BGYS'nin uygulanmasından ve işletiminden bağımsız, BGYS denetimini yerine getirebilecek deneyim, eğitim ve sertifikasyonlara sahip kişi olup BGYS'nin iç denetimini gerçekleştiren kişidir. İç denetçi kurum personeli olabileceği gibi kurum dışından da sağlanabilir

  Yönetim Desteği

   1. Üst yönetim, BGYS Koordinasyon ekibi çatısı altında gerçekleştirdiği faaliyetler, BGYS Temsicisi ve BGYS İç Denetçi personel atamaları, BGYS yatırım, masraf ve eğitim bütçeleri, yönetim gözden geçirme aktiviteleri ile fiili olarak BGYS'yi destekler.
   1. Üst yönetim, BGYS politika ve prosedürlerine uyarak ve uyulmasını teşvik ederek BGYS hedeflerine ulaşmak için liderlik eder.
   1. Üst yönetim, bilgi güvenliği risklerinin yönetiminin kurumun itibarı ve faaliyetlerin sürekliliği açısından önemini yönetsel faaliyetleri uygulayarak ve kurumsal politikalar aracılığı ile ifade eder.
   1. Yılda en az bir kez riskleri değerlendirir ve Bilgi Güvenliği Politikasını gözden geçirerek sistemin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin eder.

  Bilgi Güvenliği Politikası

   1. Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
   1. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerini belirlemek.
   1. Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
   1. Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
   1. Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
   1. Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
   1. Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
   1. Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
   1. Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
   1. Ayas Turizm’in bilgi güvenliği kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemek ve uygulamak; taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin saklanma ve imha kurallarını tanımlamak.

  Ayas İsos Turizm (Ayas Turizm) Yönetimi, Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Mesajlar {{unread_count}}
... ile mesajlaş {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Siz: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}